ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้
2ห้องสมุดสาขาหลัก
         Eng-book หนังสือภาษาอังกฤษ
         Jula หนังสือศูนย์จุฬา
         LC-System ระบบ LC
         main-multimedia โสตทัศนูปกรณ์
         main-serial วารสาร
         NLM-System ระบบ NLM
         repair ห้องซ่อม
         res-thesis วิจัย-วิทยานิพนธ์
กลับ
แผนที่ ห้องสมุดสาขาหลัก

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.