ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหัวเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่Subject จำนวนทรัพยากร
1.ความคิดสร้างสรรค์ 2.การคิดและการคิด 3.การสร้างสรรค์. 1
1.จริยศาสตร์ 2.จรรยาบรรณพยาบาล. 1
1.พิษงู 2. เซรุ่มแก้พิษงู. 1
1.ยา การใช้-การพยาบาล. 1
1.วิจัย. 1
1.สถิติ 2.คณิตศาสตร์สถิติ. 1
1.สารน้ำในร่างกาย-การวิเคราะห์ 2.เคมีคลินิก. 1
1.สารสนเทศทางการพยาบาล 2.ระบบการจัดเก็บและค้นคว้าข้อสนเทศ. 1
1.หลักและเทคนิคปฏิบัติการทางการพยาบาลเด็ก 2.หลักการพยาบาลเด็ก. 1
1.เด็ก-การบริบาลและสุขวิทยา. 1
1.เศรษฐศาสตร์ 2. เศรษฐศาสตร์มหภาค. 1
1.เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 2.บริการทางการแพทย์. 1
1.โรค 2.โรค-การป้องกันและควบคุม 3. การใช้ยา. 1
1.โรคผิวหนัง. 1
1.โรคหูทั่วไป. 1
1.โรคเอดส์-ภาวะแทรกซ้อน 2.เอชไอวี,การติดเชื้อ-ภาวะแทรกซ้อน. 2
1.โรงพยาบาล - - การบริหาร 2. ผู้ป่วย - -การบริการทางแพทย์ 3. ผู้ป่วย - - การดูแล. 1
150 บาท 1
3D Studio (Computer programs) 3
3d studio max 4 (computer programs) 1
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [1062]   [แสดง 20/21229 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.