Union Library Management : ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 14 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง เบญจวรรณ ช่วยแก้ว
ผลการค้นหา เลขเรียก
น้ำหนักทารกแรกคลอดกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของมารดา แผนกห..
   ทิพย์วรรณ บุณยาภรณ์
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
วจ ท 468 น
2553 
การติดตามผลบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา
   เบญจวรรณ ช่วยแก้ว
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ
บ788
ก 2553 
การติดตามผลบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2552
   เบญจวรรณ ช่วยแก้ว
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ
บ788
ก 2553 
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับพฤติกรรมส่ง..
   ศศิธร คำพันธ์
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
วจ ศ 118 ค
2553 
ผลการสั่งจิตใต้สำนึกโดยการใช้ดนตรีบำบัดต่อระดับความฉลาดทางอา..
   ดวงแข รักไทย
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ
ด 155
ผ 2553 
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็..
   เบญจวรรณ ช่วยแก้ว
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ บ788
ผ 2553 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับสภาพการมีอายุยืน : ศึกษากรณีผู้สูงอายุ ใ..
   วรรัตน์ สุขคุ้ม
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ ว274ภ
2553 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับสภาพการมีอายุยืน : ศึกษากรณีผู้สูงอายุใน..
   วรรัตน์ สุขคุ้ม
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ ว274
ภ 2553 
รายงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื..
   เบญจวรรณ ช่วยแก้ว / 2552
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ว บ 394 ป 2553 
รายงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความวิตกกังวลของมารดา..
   เบญจวรรณ ช่วยแก้ว / 2551
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ว บ 794 ป 2551 
รายงานวิจัยเรื่อง การติดตามผลบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา ป..
   เบญจวรรณ ช่วยแก้ว / 2552
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ว บ 349 ก 2552 
ศึกษาสถานการณ์การเลี้ยงดูเด็กวัย 0-2 ปีครึ่ง เขตเทศบาลนครตรั..
   นฤมล เฉ่งไล่
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วจ น276ศ
2553 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/14 รายการ]

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ยินดีต้อนรับ...............


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.