ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การศึกษาความต้องการกำลังคนสาขาผู้ช่วยพยาบาลใน 5จังหวัดชายเเดนภาคใต้..
   ปรียานุช ชัยกองเกียรติ
   งานวิจัย ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ว ป474ก 2253 
การศึกษาความยั่งยืนของโปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกต่อภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาพยาบาล ..
   กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ ก125 ก 2553 
การศึกษาความสามารถในการตัดสินในปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน ภาคใต้..
   วันเพ็ญ สุขสุวรรณ / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การศึกษาตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์การของหัวหน้าหอผู้ป่วย..
   ประภัสสร เสงี่ยมกุลถาวร / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การศึกษาตัวชี้วัดสุขภาพกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข..
   อาภรณ์ สุขเจริญ / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การศึกษาตัวประกอบสมรรถนะพยาบาลหัวหน้าเวรหอผู้ป่วยวิกฤต ..
   สิริพร โกวิทเทวาวงศ์ / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การศึกษาทัศนคติต่อการบริการสุขภาพเเละความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ปีการศึกษา 2547..
   ปฏิญญา ก้องสกุล
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ว ป135ก 2548 
การศึกษาปัจจัยที่มีอำนาจพยากรณ์การตกเลือดหลังคลอด
   ศศิธร คำพันธ์ / 2550
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ ศ291ก 2550 
การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี..
   ทิพาวัลย์ นิปกะกุล / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ :กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส..
    / 2555
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ น 494 ก 2555 
การศึกษาพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยสูงอายุของนักศึกษาพยาบาลกรณีศึกษา วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ชัยนาท..
   ปริญดา ศรีธราพิพัฒน์ / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกและการควบคุมตนเองในการเผชิญความโกรธของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต/ลำเจียก กำธร..
   ลำเจียก กำธร
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ ล332ก 2550 
การศึกษาภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
   วรวรรณ จันทวีเมือง และเจิดนภา แสงสว่าง
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ว ว276ก 2553 
การศึกษาวัฒนธรรมองค์การของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและ โรงพยาบาลชุมชนสังกัดกระทรวงสาธารณสุข..
   อัญชลี วิสิทธิ์วงษ์ / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การศึกษาสถานะของการพัฒนาสู้ตำบลสุขภาวะ : กรณีตำบลชะเล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา..
   อมาวสี อัมพันศิริรัตน์
   งานวิจัย ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ อ291ก 2554 
การศึกษาสมรรถนะของพยาบาลระดับปฏิบัติการตามบันไดอาชีพ โรงพยาบาลตติยภูมิ ..
   นงนุช เตชะวีรากร / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การศึกษาสุขภาวะของผู้ป่วยจิตเภทไม่ป่วยซ้ำ
   พิศสมร เดชดวง / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การศึกษาสุขภาวะของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้..
   เปรมฤดี ดำรักษ์ / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การศึกษาอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูตามความต้องการ การพยาบาล ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ..
   พัชรินทร์ สรไชยเมธา / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติต่อกฏหมาย ว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของพยาบาลระดับบริหารระหว่างกลุ่มโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบ..
   วาสนา สวัสดีนฤนาท / 2004
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ผลการค้นหา เลขเรียก
  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [103]   [แสดง 20/2051 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.