ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การวิจัยเชิงประเมินหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์..
    / 2556
   หนังสือ ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ ม 189 2556 
การวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการจัดทำบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ..
   นุศราพร เกษสมบูรณ์
   งานวิจัย ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV 20.5 น743ก 
การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS /ธานินทร์ ศิลป์จารุ..
   ธานินท์ ศิลป์จารุ / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
HA 32 ธ 515 ก 2555 
การวินิจฉัยการพยาบาล  มี review
   วิพร เสนารักษ์
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY100.4 ว641ก 
การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์
    / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WC200 ก514 2551 
การวิเคราะห์ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย / กัลยา วานิชย์บัญชา..
   กัลยา วานิชย์บัญชา / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
HA 29 ก 392 ส 2556 
การวิเคราะห์การบริหารทางการพยาบาลตามแนวคิดการบริหารเพื่อคุณภาพทั้งองค์กร : การศึกษาเฉพาะกรณี กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลปทุมธานี ..
   สมจิตร พิริยะประภากุล / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การวิเคราะห์กิจกรรมการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ตามความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยจิตเวช ในโรงพยาบาลจิตเวช และโรงพยาบาลศูนย์..
   ปวีณา มีขนอน / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การวิเคราะห์ก๊าซในเลือด Traditional & Alternative Approaches
   พงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
QY450 พ2ก 2557 
การวิเคราะห์ก๊าซในเลือด Traditional & Alternative Approaches
   พงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
QY450 พ125 2557 
การวิเคราะห์ตัวประกอบคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลศูนย์ ..
   ประภัสสร ฉันทศรัทธากร / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การวิเคราะห์ตัวประกอบคุณภาพบริการพยาบาลตามความคาดหวังของญาติผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจิตเวช..
   นิภา ยิ้มเฟื่อง / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การวิเคราะห์ตัวประกอบที่ทำให้เกิดการคงอยู่ในกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์..
   ลออ อริยกุลนิมิต / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การวิเคราะห์ตัวประกอบภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ ..
   ทัศนีย์ จุลอดุง / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน ..
   รุ่งอรุณ เกษวหงส์ / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกกลุ่มนักศึกษาที่เลือกและไม่เลือกเรียนวิชาชีพการพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร..
   ยี่สุ่น นันทวโนทยาน / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกกลุ่มผู้ป่วยจิตเภทที่ป่วยซ้ำและไม่ป่วยซ้ำ..
   เพชรี คันธสายบัว / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตพยาบาลเเละพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ปีงบประมาณ 2547..
   พรรณเรือง อมิตาภา
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ว พ267ก 2548 
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ปีงบประมาณ 2547..
   พรรณเรื่อง อมิตาภา, ดวงแข วิทยานุสรณ์และปฏิญญา ก้องสกุล
   หนังสือ ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ พ 267 2548 
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ปีงบประมาณ 2548..
   พรรณเรือง อมิตาภา,ดวงแข วิทยาสุนทรวงส์ และปฏิฐฐา ก้องสกุล / 2004
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ผลการค้นหา เลขเรียก
  29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [103]   [แสดง 20/2051 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.