ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการบริการพยาบาล ตามระบบต้นทุนกิจกรรมหอผู้ป่วยหัวใจ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์..
   บุญรื่น ไชยชนะ / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการ และต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผ่าตัดงานห้องผ่าตัด โรงพยาบาลระนอง..
   ปิ่นอนงค์ รัตนปทุมวงศ์ / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุขเชิงเศรษฐศาสตร์ = Economics analysis of health problems ..
   สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
W74 ส183 2551 
การวิเคราะห์ปัสสาวะและของเหลวในร่างกาย
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QY185 บ572ก 
การวิเคราะห์ปัสสาวะและของเหลวในร่างกายของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ..
   บุญศรี ซ่อนเจริญ / 2550
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
QY185 บ572ก 2550 
การวิเคราะห์ระบบเพื่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษา
   รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา โฆวิไลกูล
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LC^ส739ก 2547 
การวิเคราะห์องค์ประกอบการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ของเยาวชนในจังหวัดตรัง..
   โสภิต สุวรรณเวลา
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ ส986 ก 2553 
การวิเคราะห์องค์ประกอบของทีมการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลศูนย์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ..
   วราภรณ์ สุรัตนากร / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การวิเคราะห์เมตาเกี่ยวกัยวิธีการพยาบาลเพื่อลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยศัลยกรรม..
   สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์ / 2004
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การวิเคาระห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ : การจัดการข้อมูล การตีความ และการหาความหมาย ..
   เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HA บ367ก 
การศึกษาการจัดการผู้ป่วยรายกรณี ต่อภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน โรงพยาบาลท่าหลวง จังหวัดลพบุรี..
   อัญชลี ทรงผาสุข / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การศึกษาการจัดการผู้ป่วยรายกรณี ต่อภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน โรงพยาบาลท่าหลวง จังหวีดลพบุรี..
   อัญชลี ทรงผาสุข. / 2004
   งานวิจัย ที่ ()

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การศึกษาการจัดการผู้ป่วยรายกรณี ต่อภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน โรงพยาบาลท่าหลวง จังหวีดลพบุรี..
   อัญชลี ทรงผาสุข / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การศึกษาการจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลตามความต้องการทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด : กรณีศึกษาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี..
   จิราพร สาลี / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การศึกษาการดูเเลตนเองเเบบผสมผสานของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ภายใต้บริบทของสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ : กรณีศึกษา ต.ชะเเล้ อ.สิงหนคร จ.สงขา..
   วรวรรณ จันทวีเมือง
   งานวิจัย ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ว ว276ก 2552 
การศึกษาการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยเด็กของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ..
   วิมลพรรณ ว่องไว / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลของรัฐ..
   อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์ / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การศึกษาการใช้จิตบำบัดประคับประคองแบบกลุ่มต่อภาวะ
   สาวิตรี สุริยะฉาย / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การศึกษาการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ ต่อพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์..
   รัชนี ปานเพ็ชร / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และข้อเสนอเพื่อปรับราคายา Omalizumab ที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยหอบหืดในประเทศไทย..
   ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน / 2556
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วจ ธ163ก 2556 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [103]   [แสดง 20/2051 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.