ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
เวชบำบัดภาวะวิกฤตทางอายุรศาสตร์=Challenges in intensive care medicine
   ประเสริฐ ธนกิจจารุ / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WB 105 ว 539 2555 
เวชบำบัดวิกฤตสงขลานครินทร์=Multidisciplinary in Critical Medicine
   รังสรรค์ ภูรยานนทชัย / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WB 105 ร 314 ว 2555 
เวชปฏิบัติทางการพยาบาล : โจทย์สถานการณ์
   ประไพ โรจน์ประทักษ์. / 2004
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
เวชปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ถูกสัตว์กัดและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า = Mammal bite and rabies prevention ..
    / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
WC550 ว252 
เวชศาสคร์ทันยุค ๒๕๕๕
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WB 100^ว 7 2555 
เวชศาสตร์ทันยุค
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล / 2555
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
5000303 
เวชศาสตร์ทางทะเล
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W84.5 ก151ว 2557 
เวชศาสตร์ปริกำเนิดในเวชปฏิบัติ
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WQ210ว896 
เวชศาสตร์ผิวพรรณในวัยเด็ก / มนตรี อุดมเพทายกุล
   มนตรี อุดมเพทายกุล / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WS 260 ม 151 ว 2555 
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป
    / 2550
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WB320 ว896 2550 
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ = Maternal-fetal medicine
    / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WQ200 ว896 2551 
เว้าลาวคักๆ มักหลาย สะบายดี/ พ่อตู้ไผท ภูธา
   พ่อตู้ไผท ภูธา
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GN ต482ว 2557 
เศรษฐกิจพอเพียง : Sufficiency economy : a new philosophy in the global world
    / 2550
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
HC445 ศ854 2550 
เศรษฐกิจพอเพียง : เกิดได้ถ้าใจปรารถนา
    / 2550
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
HC445 ส929ศ 2550 
เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
5000076 
เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่
   รงค์ ประพันธ์พงศ์ / 2550
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
HC445 ร113 
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
   สุจิตรา กุลประสิทธิ์ / 2550
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
HB 172 ส753ศ 2550 
เศรษฐศาสตร์มหภาคเชิงพลวัต = Dynamic macroecono mics
   นิพิฐ วงศ์ปัญญา
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
HB171 น616ศ 2562 
เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
   สมชาย สุขสิริเสรีกุล. / 2004
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี
    / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
HB180.T5 ศ871 2551 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 [111]   [แสดง 20/2201 รายการ]

 Union Library Management : ULibM

ดูหนังออนไลน์

Copyright 2023. All Rights Reserved.