ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค:หน่วยที่1-8..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA100 ค126อ 
เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข:หน่วยที่9-15..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA100 ค126อ 
เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่1-8..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA900 ค126อ 
เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 9-15..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA100 ค126อ 
เอกสารคำสอน : จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล ,
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY32 จ166 
เอกสารคำสอน วิชา การสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ
   ธิดารัตน์ สุภานันท์และคณะ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WA100 ธ582ก 
เอกสารคำสอน วิชา อาหารกับสุขภาพ
   เบญญา คุณรักษ์พงศ์และคณะ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QU145 บ799อ 
เอกสารคำสอนวิชา วิจัยทางการพยาบาล เล่ม 1
   โสภิต สุวรรณเวลา, สร้อยสุวรรณ พลสังข์และเบญจวรรณ ช่วยแก้ว
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WY20.5 ส986ว 
เอกสารคำสอนวิชา วิจัยทางการพยาบาล เล่ม 2
   โสภิต สุวรรณเวลา, สร้อยสุวรรณ พลสังข์และเบญจวรรณ ช่วยแก้ว
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY20.5 ส986ว 
เอกสารคำสอนวิชา จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
   นิตยา ชีพประสพ, ทิพย์วรรณ บุณยาภรณ์และสฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY32 น577จ 
เอกสารคำสอนวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
   เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์และทิพย์วรรณ บุณยาภรณ์
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
PL4161 บ794ภ 
เอกสารชุดวิชาการวิจัย
   บรรณาธิการ วิภสวรรณ อริยานนท์และคนอื่นๆ
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
H62 ว656อ 
เอกสารประกอบการนำเสนอมรการสัมมนาวิชาการ : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาแบบบูรณาการ ,..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
LB1025.3 ส181 
เอกสารประกอบการสอน วิชาโภชนาการและโภชนบำบัด
   เพ็ญประภา เบญจวรรณ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WD100 พ899อ 
เอกสารประกอบการอบรม โครงการไอโอดีน
   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
5000301 
เอกสารประกอบคำสอน วิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1..
   โสภิต สุวรรณเวลาและคณะ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY160 ส986ก 
เอกสารประกอบคำสอน วิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2..
   วรรัตน์ สุขคุ้มและคณะ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY160 ว332ก 
แก๊งป่วนชวนรู้จัก อาเซียน 1-2
   พรทิพย์ บุญมงคล
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
GN พ239ก 2556 
แต่งสไตล์ที่ใช่ สวยสไตล์ที่ชอบ / ฮเยมิน, พัก
   ฮเยมิน พัก / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อล พ 511ต 2556 
แนวคิด ทฤษฏีการสร้างเสริมสุขภาพและการนำมาใช้/ประกาย จิโรจน์กุล..
   ประกาย จิโรจน์กุล
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
WS105.5 ป191น 2556 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [103]   [แสดง 20/2052 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.