ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข:หน่วยที่9-15..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA100 ค126อ 
เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่1-8..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA900 ค126อ 
เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 9-15..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA100 ค126อ 
เอกสารคำสอน : จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล ,
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY32 จ166 
เอกสารคำสอน วิชา การสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ
   ธิดารัตน์ สุภานันท์และคณะ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WA100 ธ582ก 
เอกสารคำสอน วิชา อาหารกับสุขภาพ
   เบญญา คุณรักษ์พงศ์และคณะ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QU145 บ799อ 
เอกสารคำสอนวิชา วิจัยทางการพยาบาล เล่ม 1
   โสภิต สุวรรณเวลา, สร้อยสุวรรณ พลสังข์และเบญจวรรณ ช่วยแก้ว
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WY20.5 ส986ว 
เอกสารคำสอนวิชา วิจัยทางการพยาบาล เล่ม 2
   โสภิต สุวรรณเวลา, สร้อยสุวรรณ พลสังข์และเบญจวรรณ ช่วยแก้ว
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY20.5 ส986ว 
เอกสารคำสอนวิชา จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
   นิตยา ชีพประสพ, ทิพย์วรรณ บุณยาภรณ์และสฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY32 น577จ 
เอกสารคำสอนวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
   เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์และทิพย์วรรณ บุณยาภรณ์
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
PL4161 บ794ภ 
เอกสารชุดวิชาการวิจัย
   บรรณาธิการ วิภสวรรณ อริยานนท์และคนอื่นๆ
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
H62 ว656อ 
เอกสารประกอบการนำเสนอมรการสัมมนาวิชาการ : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาแบบบูรณาการ ,..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
LB1025.3 ส181 
เอกสารประกอบการสอน วิชาโภชนาการและโภชนบำบัด
   เพ็ญประภา เบญจวรรณ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WD100 พ899อ 
เอกสารประกอบการอบรม โครงการไอโอดีน
   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
5000301 
เอกสารประกอบคำสอน วิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1..
   โสภิต สุวรรณเวลาและคณะ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY160 ส986ก 
เอกสารประกอบคำสอน วิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2..
   วรรัตน์ สุขคุ้มและคณะ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY160 ว332ก 
แก๊งป่วนชวนรู้จัก อาเซียน 1-2
   พรทิพย์ บุญมงคล
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
GN พ239ก 2556 
แต่งสไตล์ที่ใช่ สวยสไตล์ที่ชอบ / ฮเยมิน, พัก
   ฮเยมิน พัก / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อล พ 511ต 2556 
แนวคิด ทฤษฏีการสร้างเสริมสุขภาพและการนำมาใช้/ประกาย จิโรจน์กุล..
   ประกาย จิโรจน์กุล
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
WS105.5 ป191น 2556 
แนวคิด หลักฐาน และการปฏิบัติ: ความปลอดภัยของการตั้งครรภ์..
   ทิพวรรณ เลียนสื่อตระกูล
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WQ100 ท778น 2557 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [103]   [แสดง 20/2051 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.