ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
แนวทางการลดความเจ็บปวดในระยะคลลอด,
   รุ่งฤดี อุสาหะ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WQ300 ร637น 
แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคออร์โธปิดิกส์ : เวชศาสตร์การกีฬาทางฮอร์โธปิดิกส์ โรคและการบาดเจ็บ ..
   วินัย พากเพียร
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WS100 ว 619น 2557 
แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคออโธปิดิกศ์ : ระบบสันหลัง- โรคและการบาดเจ็บ..
   วินัย พากเพียร / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WE 725 ว 619 2555 
แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออกเดงกี
    / 2542
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WC528 น927 
แนวทางการส่งเสริมการปลูกผักไร้สารพิษของเกษตรกร ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขีว จังหวัดนครราชสีมา..
   คณะนักวิจัย กลุ่มที่ 1
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วจ ค120น 2553 
แนวทางการส่งเสริมงานจิตอาสาในระบบบริการสุขภาพ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W84 ก169น 
แนวทางจักษุวิทยาสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป : Eye care for GP.   มี review
    / 2552
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WW100 น927 
แนวทางปฏิบัติสำหรับเตชจ้าหน้าที่สาะรณสุขในการจัดบริหารคัดกรองและเสริมทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยงลงโรคไม่ติดต่อในสถานบริการและในชุมชน ,..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA590 ส691น 2552 
แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขีว จังหวัดนครราชสีมา..
   คณะนักวิจัย กลุ่มที่ 2
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ ค120น 2553 
แนวทางพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขีว จังหวัดนครราชสีมา..
   คณะนักวิจัย กลุ่มที่ 5
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วจ ค120น 2553 
แนวทางเวชปฏิบัติทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
   สมชัย นิรุตติศาสตร์
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WQ100 ส238น 2552 
แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก: การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยผู้ใหญ่..
   พิกุล นันทชัยพันธ์
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY128 ส226น 2558 
แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อช่วยเลิกบุหรี่
   อรสา พันธ์ภักดี / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM 55 อ328น 
แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการจัดบริการคัดกรองและเสริมทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อในสถานบริการและในชุมชน..
    / 2552
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA110 พ272 
แบคทีเรียทางการแพทย์
   อิสยา จันทร์วิทยานุชิต / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
QW50 อ762บ 2551 
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2552-2559)
    / 2545
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
LC94.T5 ผ931 
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2552-2559) : ฉบับสรุป
    / 2545
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
LC94.T5 ผ931 
แผนที่การศึกษาวิจัยโรคติดต่ออุบัติใหม่
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WC100 ก454ผ 
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2550-2554 ..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA540 ส691ผ 
แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต พ.ศ. 2557-2559..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB400 ส691ผ 2557 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [103]   [แสดง 20/2051 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.