ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล
   จันทร์เพ็ญ สันตวาจา. / 2004
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 1
   เรณู สอนเครือ / 2540
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY 100 ร765น 
แนวคิดและเทคนิคการใช้ชีวิตและทำงานในชนบท : กลั่นกรองบทเรียนแลกเปลี่ยนเป็นความรู้ ..
    / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HN700 น927ท 
แนวทาง การปฏิบัติงานเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค..
   ภานุโชติ ทองยัง และคณะ
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QV704^ภ431 น 2554ฉ.1 
แนวทางการจัดการบริการพยาบาลเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง /สำนักการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข..
    / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY 143 น 927 2556 
แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ รายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัยหาสุขภาพ 2/คณะอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและกลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสา..
    / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY 160 น 927 2556 ล.2 ฉ.1 
แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ รายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัยหาสุขภาพ 3/คณะอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและกลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสา..
    / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY 160 น 927 2556 ล.3 ฉ.2 
แนวทางการจัดระบบสารสารเทศทางการพยาบาลในโรงพยาบาล/สำนักงานพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสารณสุข..
    / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WX 1 น 927 2556 ฉ.1 
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคข้อ = Approach to joint disease patient
   สมชาย เอื้อรัตนวงศ์ / 2546
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WE304 ส241น 2551 
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคข้อ ฉบับปรับปรุง
   นายแพทย์สมชาย เอื้อรัตนวงศ์ / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WE 304 ส 241 น 2555 
แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2557..
   โสภณ เมฆธน
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WB308 ส979น 2557 
แนวทางการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2553..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WC503.1 ป319น 
แนวทางการบันทึกใช้รหัสการวินิจฉัยโรคและหัตถาการ/สปสช..
   สปสช. / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WE 140 น 928 2556 
แนวทางการบูรณาการเทคโนโลยีสุขภาพจิตในชุมชน
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM100 ก447น 
แนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ,..
   บรรณาธิการ สุวิภา นิตยางกูร และคณะ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W84.6 น927 
แนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ..
    / 2552
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA110 น927 
แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมอนุรัษ์พลังงาน พ.ศ.2535 และกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่..
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
แนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล..
   สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM100 ส876น 2555 
แนวทางการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย / สำนักบริหารการสาธารณสุข..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WB141 ส691น 
แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2551 : Guidelines in the treatment of hypertension 2008 ..
    / 2552
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WG340 น927 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [103]   [แสดง 20/2051 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.