ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
เศรษฐกิจพอเพียง : เกิดได้ถ้าใจปรารถนา
    / 2550
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
HC445 ส929ศ 2550 
เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
5000076 
เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่
   รงค์ ประพันธ์พงศ์ / 2550
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
HC445 ร113 
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
   สุจิตรา กุลประสิทธิ์ / 2550
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
HB 172 ส753ศ 2550 
เศรษฐศาสตร์มหภาคเชิงพลวัต = Dynamic macroecono mics
   นิพิฐ วงศ์ปัญญา
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
HB171 น616ศ 2562 
เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี
    / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
HB180.T5 ศ871 2551 
เส้นทางสร้างสมรรถนะ สร้างเสริมสุขภาพองค์รวม
   วรรณภา ศรีธัญรัตน์
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก),วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
wa525 ว255ส 2555 
เหตุเกิดที่ขอนแก่น : เมื่อโรงพยาบาลพลาดแต่คนไข้ใหพร
    / 2553
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WX155 ห661 
เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและนิติเวชศาสตร์ หน่วยที่ 9-15..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA32 ค126อ 
เอกสารการสอนชุดวิชากฏหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและนิติเวชศาสตร์:หน่วยที่1-8..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA32 ค126อ 
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการสาธารณภัย หน่วยที่ 1-7
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WX185 ค126อ 
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการสาธารณภัย:หน่วยที่8-15
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WX185 ค126ก 
เอกสารการสอนชุดวิชาการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข :หน่วยที่ 9-15..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA546 ค126อ 
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข:หน่วยที่ 8-15..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA288 ค126อ 
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข:หน่วยที่11-15..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA21 ค126อ 
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข:หน่วยที่ 8-15..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA100 ค126อ 
เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุข
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA100 ค126อ 
เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุข: หน่วยที่1-7
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA100 ค126อ 
เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข หน่วยที่ 9-15..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA100 ค126อ 
เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค:หน่วยที่1-8..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA100 ค126อ 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [103]   [แสดง 20/2051 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.