ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปี 2554-2558 : "การจัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน" ..
    / 2553
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA540 ผ931 
แผ่นดินไหวภัยใกล้ตัว
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
G ก151ผ 2556 
แสงเทียนเล่มแรก เพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า
   สมบูรณ์ วัชโรทัย
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA300 ม686ส 2557 
แอนติบอดี : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ = Antibody : theory and applications
   วัชระ กสิณฤกษ์
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QW575 ว382อ 2551 
โครงการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เทียบเท่าปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ..
   รัชนี ครองระวะ,วิภาวรรณ อริยานนท์,ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์ / 2004
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
โครงการพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายในประเทศไทย พ.ศ.2548-2551
    / 2009
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HB1474.55 .ค87 
โครงการภาพถ่ายวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
โครงการวิจัย "การใช้ข้อมูลการสำรวจมาวัดผลกระทบของโครงการ 30 บาทฯและหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชนและการลดความยากจน..
   วิโรจน์ ณ ระนอง / 2550
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WA100 ว711ค 2550 
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลปะอาว..
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
5000112 
โครงการศึกษาพัฒนาการเด็กวัยก่าอนเรียนในสุนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาเด็กวัยก่อนเรียน อบต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง..
   ดวงเเข รักไทย
   งานวิจัย ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ว ด155ค 2549 
โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ฉบับที่ 1/ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
W225.JT3 ค962 
โครงการศึกษาโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง : โรงเรียนวัดปกาสมุทร (ไวยวุฒิชนานุสรณ์) ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ..
    / 2550
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
HC445 ค961 2550 
โครงการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น ..
   ศิริพร พงษ์โภคาและคณะ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA590 ค695 2553 
โครงสร้างและหน้าที่ของระบบสืบพันธุ์
   อร่าม โรจนสกุล และคณะ
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
5000131 
โครงสร้างและหน้าที่ของระบบสืบพันธุ์
   อร่าม โรจนสกุล
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
5000309 
โปรแกรม คุณแม่สมส่วนและทรวดทรงดี
   BUN & ABS OF STFFL 9 / 2001
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
5000299 
โภชนศาสตร์ครอบครัว
   อบเชย วงศ์ทอง / 2546
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
QU145 อ245 2546 
โภชนศาสตร์ครอบครัว
   อบเชย วงศ์ทอง / 2546
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
QU145 อ245ภ 
โภชนาการพื้นฐาน
   สุนีย์ สหัสโพธิ์
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
QU145 ส821ภ 2564 
โยคะ
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ผลการค้นหา เลขเรียก
  93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [103]   [แสดง 20/2051 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.