ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น = Nursing care of the child and adolescent
    / 2545
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY159 ส241ก2551 
การพยาบาลและเวชปฏิบัติทางนรีเวชกรรม  มี review
   สมบูรณ์ บุณยเกียรติ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY156.1 ส257ก 
การพยาบาลในระบบสุขภาพ
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
aWY106 ก492 2554 
การพยาบาลในระยะคลอด
   พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY157^พ298ก2553 
การพัฒนากระบวนการผลิตนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) : โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื..
   วีระพันธุ์ อนันตพงศ์ และคณะ / 2552
   งานวิจัย ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ ว846ก 2552 
การพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HM216 ม246ก 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเตอร์เนต เรื่องยารักษาโรคเเผลในกระเพาะอาหารสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี ตรัง ..
   ดวงเเข รักไทย
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ว ด155ก 2548 
การพัฒนาบทเรียนโปรเเกรม เรื่อง "ยาที่มีผลต่อระบบประสาทซิมพาเธติก"สำหรับนักศึกษา..
   ปัทมา เเคนยุกต์
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ว ป533ก 2547 
การพัฒนาบทเรียนโปรเเกรม เรื่อง"ยาสลบ"สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์..
   ปัทมา เเคนยุกต์
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ว ป533ก 2548 
การพัฒนาภาวะผู้นำ/ชาญชัย อาจินสมาจาร
   ชาญชัย อาจินสมาจาร / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
HD 38 ช 485 ก 2556 
การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY 105 อ 244 ก 553 
การพัฒนาศักยภาพชุมชน : แนวคิด และการประยุกต์ใช้   มี review
   วีณา เที่ยงธรรม, สุนีย์ ละกำปั่น และอาภาพร เผ่าวัฒนา
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA546 ว815ก 2554 
การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลให้มีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะสำหรับการดูแลบุคคลที่มีความเจ็บป่วย และบุคคลที่มีความพิการ ..
   บุญสืบ โสโสมและคณะ
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ว บ438ก 2554 
การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลปฏิบัติการ โรงพยาบาลพัทลุง
   ศศอร สัปจาตุระและพนิต พงศ์พิพัฒนพันธ์ / 2004
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การพัฒนาสื่อวิดีทัศน์เพื่อการป้องกันการเเพร่กระจายเชื้อวัณโรคในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่..
   คำพอง คำนนท์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการป้องกันการป้องกันการเเพร่กระจายเชื้อโรคในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่..
   คำพอง คำนนท์
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ว ค366ก 2554 
การพัฒนาเครื่องมือวัดความฉลาดทางสุขภาพเกี่ยวกับโรคอ้วนของนักเรียนระดับมัธยนมศึกษาปีที3 (ระยะที่ 1)..
   นฤมล ตรีเพชรศรีอุไร
   หนังสือ ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ว น276ค 2554 
การพัฒนาเครื่องมือวัดความฉลาดทางสุขภาพเกี่ยวกับโรคอ้วนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่3 (ระยะที่1)..
   นฤมล ตรีเพชรศรีอุไร
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา ..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB1025 d446 2552 
การพัฒนาแบบประเมินการปฏิบัติงานสำหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลหมาวิทยาลัยของรัฐ ..
   ปราณี สงวนชื่อ / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ผลการค้นหา เลขเรียก
  27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [103]   [แสดง 20/2051 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.