ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การประชุมระดับชาติการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเรื่องความเชื่อมโยงของการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ = The harmony of education to service ..
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WB310 ก479 2554 
การประชุมวิชาการ การทบทวนบทบาทพยาบาล(ชุมชน)สู่การเป็นภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน ..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY16 ก482ก 
การประชุมวิชาการ"อสสส.ทำดีเพื่อพ่อ"
   อสสส.
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
5000334 
การประชุมวิชาการพัฒนาจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข
   กระทรวงสาธารณสุข
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
5000335 
การประชุมวิชาการพัฒนาจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2550 ครั้งที่ 2..
   กระทรวงสาธารณสุข / 2550
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
5000078 
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง บทบาทสถาบันการศึกษาพยาบาลเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน..
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ ว582ก 2554 
การประชุมวิชาการระดับชาติเบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 1 "การวิจัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
วจ ม226ก 2554 
การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการทางห้องปฏิบัติการการแพทย์ ..
   วิโรจน์ ไววานิชกิจ / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
QY4 ว711ก 2551 
การประเมินการทดสอบทางห้องปฏิบัติการการแพทย์/ วิโรจน์ ไววานิชกิจ..
   วิโรจน์ ไววานิชกิจ / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
การประเมินครูพี่เลี้ยงนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี..
   สุจิตรา นิลเลิศ / 2542
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การประเมินประสิทธิภาพคุณภาพบริการด้านการศึกษาพยาบาลเบื้องต้น การให้คำปรึกษาดูเเลผู้ป่วยเรื้อรัง การส่งเสริม เเละการป้องกันโรคผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน โด..
   กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
   หนังสือ ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ว ก115ร 
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
WA 671^อ 171 ก2555 ฉ1 
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
   อนามัย ( ธีรวิโรจน์ ) เทศกะทึก / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WA 671 อ 171 ก 2555 
การประเมินผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.)ตามแนวพระราชบัญญ..
   สมพงษ์ จิตระดับ
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วจ ส263 ก 2555 
การประเมินผลการฝึกปฎิบัติงานในรายวิชาฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาฝึกปฎิบัติผดุงครรภ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การแพทย์แผนไทยประยุกตืวิทยาลัยเทคดน..
   วินัย สยอวรรณ / 2004
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การประเมินผลการให้บริการของชมรมผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง..
   ปฏิญญา ก้องสกุล
   งานวิจัย ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ว ป135ก ฉ.1 
การประเมินผลโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชชนนี ตรัง..
   ประไพพิศ สิงหเสม
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ว ป334ก 2548 
การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิด
   เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ / 2554
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WS 420 ก 768 ก 2554 
การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล / ผ่องพรรณ อรุณแสง..
   ผ่องพรรณ อรุณแสง / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY 152 ผ 225 ก 2556 
การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 29 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 30 ไอเทม)
WY 152^ผ 225 ก2554 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [103]   [แสดง 20/2051 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.