ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การติดตามผลการค้าเสรีในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
   ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF 1414 ฉ236ก 
การติดตามผลการค้าเสรีในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
   ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF 1414 ฉ236ก 
การติดตามผลการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในเขตเทศบาลนครสงขลา..
   ปฐมพร โพธิ์ถาวร
   งานวิจัย ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ ป142ก 2554 
การติดตามผลบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา
   เบญจวรรณ ช่วยแก้ว
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ บ788 ก 2553 
การติดตามผลบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2552..
   เบญจวรรณ ช่วยแก้ว
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ บ788 ก 2553 
การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา..
   ผุสนีย์ แก้วมณีย์ / 2004
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล. NCLEX-RN review ..
    / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 36 ไอเทม)
WY18.2 ก454 2551 
การทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล. NCLEX-RN review ..
    / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY18.2 ก454 2553 
การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข หน่วยที่ 1-8
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA100 ค126ก 
การทำงานร่วมกันของพยาบาลและแพทย์
   สงกรานต์ มาประสพ / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การบริการของโรงพยาบาล ตามกรอบกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการ ตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลรัฐของเอกชน กรุงเทพมหานคร..
   สมบูรณ์ ขัตติยะสุวงศ์ / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับปฐมภูมิ ในปี 2543..
   จันทร์อัมพร รุณดี / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การบริหารการพยาบาล
    / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
WY105 ก459 2551 
การบริหารการพยาบาล
   อมร สุวรรณนิมิตร
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY105 อ274ก 
การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง = Management administration following morality guideline and sufficiency economy guideline ..
   วิรัช วิรัชนิภาวรรณ / 2550
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
JF1358.T5 ว689ก 2550 
การบริหารทั่วไป
   นางพรทิพย์ วงศ์รัตนพงษ์ และคณะ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HD^พ239ก2554ฉ.1 
การบริหารร่างกายก่อนและหลังการคลอด
   แคธี สมิธ
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
5000070 
การบริหารเวลา Time Management
   จอมพล สุภาพ / 2543
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
5000308 
การบัญชีบริหารเพื่อการตัดสินใจประยุกต์ตามปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ..
   สุจิตรา ตุลยาเดชานนท์ / 2009
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
HF5657.4 .ส42 2552 
การบัญชีบริหารเพื่อการตัดสินใจประยุกต์ตามปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ..
   สุจิตรา ตุลยาเดชานนท์ / 2009
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
HF5657.4 .ส42 2552 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [103]   [แสดง 20/2051 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.