ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต
   กิตติกร นิลมานัต / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WB 310 ก 671 2555 
การดูแลรักษาโรคง่ายๆด้วยตนเอง
   นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WB300^พ242ก 2554ฉ.1 
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
RA777 ก271 
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY152 ค126ก 
การดูแลสุขภาพหญิงเกี่ยวกับการแท้ง
    / 2548
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
WQ225 ก451 
การดูแลสุขภาพหญิงเกี่ยวกับการแท้ง
    / 2548
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
WQ225 ก451 2548 
การดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน การจัดการบริการพยาบาลในโรงเรียน..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WS 113^ป 621 ก2553 ฉ1 
การดูแลแผลกดทับ: ศาสตร์และศิลปธทางการพยาบาล  มี review
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY161 ก451 2552 
การดูแเลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
   ขวัญฤทัย พันธุ / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WF 26 ข 275 ก 2555 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล
   ชวนพิศ วงศ์สามัญ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 9 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
QY25 ช271ก 2563 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการในงานสาธารณสุข / กิจจา จิตรภิรมย์..
   กิจจา จิตรภิรมย์
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WC500 ก637ก 2557 
การตรวจร่างกาย Physical Examination
   อารี ชีวเกษมสุข / 2557
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
5000314 
การตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิกส์ / บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์
   บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์ / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WE 168 ก 451 2556 
การตรวจร่ายอย่างครอบคลุม
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
การตรวจสภาพจิตและการแปลความหมาย
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
PA 790 ณ 5 ก 553 
การตอบสนองของบุคคลต่อภาวะเครียด = Human response tostress
   พจนา ปิยะปกรณ์ชัย
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY160 พ172ก 2552 
การตอบสนองของบุคคลต่อภาวะเครียด
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WY 160 พ 172 ก 2552 
การตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง = High risk pregnancy
    / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WQ240 ก451 2551 
การตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง
   อุ่นใจ กออนันตกุล / 2004
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การติดตามคุณภาพบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่21 ปีการศึกษา 2551ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี..
   กาญจนา สุวรรณรัตน์
   งานวิจัย ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ว ก425ก 2553 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [103]   [แสดง 20/2051 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.