ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การดำเนินงานการแพทย์แผนไทย
   ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ และคณะ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QV767^ป451ก2554 ฉ.1 
การดุแลแผลกดทับศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WR 598 ^ย 442 ก 2552 
การดูเเลผู้ป่วยจิตเวชเครือข่ายสุขภาพจิต : กรณีศึกษาเขตสถานีอนามัยโนนเเต้ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม..
   เนาวรัตน์ สุขณะล้ำ
   งานวิจัย ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ว น836ก 2553 
การดูแลด้ดานจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะสุดท้าย
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY 155 ก 449 552 
การดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะสุดท้าย   มี review
    / 2552
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY154 ก451 2552 
การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนที่เท้าที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี..
   วราพร โครตลาดำและคณะ / 2551
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ ว316ก 2551 
การดูแลบุคคลที่มีภาวะอารมณ์ซึมเศร้า ,
   ประภาศรี ทุ่งมีผล
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM171 ป344ก 
การดูแลผู้บาดเจ็บที่ห้องฉุกเฉิน
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 9 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WO 700^ก 451 2554 ฉ1 
การดูแลผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉินขั้นสูง : (KATEC : Khon Kaen advance trauma and emergency care) ..
    / 2553
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WA292 ก451 2553 
การดูแลผู้ป่วยปวดหลัง ปวดเอวด้วยการแพทย์ผสมผสาน : การสัมมนาวิชาการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่2 ..
    / 2550
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WE720 ก451 
การดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
   สุนิสา ฉัตรมงคลชาติ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 1 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 2 ไอเทม)
WY152 ส818ก 2557 
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายตามมุมมองศาสนาคริสต์คาทอลิก..
   สุภาพร ดาวดีและคณะ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WB310 ส838ก 
การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
   น.พ.สุรชัย โชคครรชิตไชย และ คณะ
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY152^ส877ก 2554ฉ.1 
การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน
   รศ.ดรอัมพรพรรณ ธิธาบุตร
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
5000071 
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง / บุษยามาศ ชีวสกุลยง (บรรณาธิการ)..
   บุษยามาศ ชีวสกุลยง (บรรณาธิการ) / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก),ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 6 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 7 ไอเทม)
WB 310 ก 451 2556 
การดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ ด้วยการแพทย์ผสมผสาน
   บรรณาธิการ วินัย แก้วมุณีวงศ์และพันทิพา พงศ์กาสอ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WD300 ว3511ก 
การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยการแพทย์แบบผสมผสาน
   ปราณี ลิมป์วรวรรณ / 2550
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Qz 266 ก451 
การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยการแพทย์ผสมผสาน
    / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QZ266 ก451 2551 
การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองครบวงจร   มี review
   วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช / 2552
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WL355 ว671ก 2552 
การดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WB ก671 555 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [103]   [แสดง 20/2051 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.