ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
กายวิภาคโยคะ = Yoga anatomy
   คามินอฟฟ์, เลสลี่
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QT260 ค334ก 2563 
การกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ..
   สุรีย์พันธุ์ วรพงศธร
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
QA26 ส746ก 2564 
การคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุรา : Alcohol screening
   สาวิตรี อัษณางค์กรชัย / 2553
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM274 ส687ก 
การคิดอย่างเป็นระบบ: การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
   มกราพันธ์ุ จูฑะรสก
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
BF442 ม111ก 2556 
การคิดเชิงประยุกต์ APPLICATIVE THINKING
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
การคิดเชิงวิพากษ์ : Critcal Thinking
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
BF442 ก768ก 2555 
การคิดเชิงวิพากษ์ : Critcal Thinking
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ / 2544
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BF442 ก768ก 2549 
การคิดเชิงสร้างสรรค์
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
BF408 ก768 2556 
การฆ่าตัวตาย : การประเมินและการรักษา
   สมภพ เรืองตระกูล / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WM165 ส271ก 2551 
การจัดการกับอาการของผู้ป่วยโรคอุดดั้นเรื้อรัง
   สารนิติ บุญประสพ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WF600 ส666ก 2554 
การจัดการความรู้
   วิมล โรมา และคณะ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WX150^ว663ก 2554ฉ.1 
การจัดการความรู้:จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
    / 2549
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD30.2 ก446 2549 
การจัดการทางพยาบาลเพื่อความปลอดภัย
   เพ็ญจันทร์ แสนประสานและคณะ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY105ก59 
การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก : ประสบการณ์จากวิทยาลัยพยาบาล ,..
   คณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก),ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 7 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 8 ไอเทม)
WY188 ค127ป 
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนางานสุขภาพในโรงเรียน
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)


    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WA350 ก446 
การจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อม การเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุของอาจารย์พยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ..
   วาสนา ฉัตรเวทิน / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การจัดองค์การพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไปในกำกับของรัฐ
   ภาณุมาศ ไกรสัย / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ
   พระไพศาล วิสาโล
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY 154 พ997ก 
การซักประวัติและการตรวจร่างกายในเด็ก/นวลจันทร์ ปราบพาลและคณะ..
   นวลจันทร์ ปราบพาลและคณะ / 2549
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS 141 น 315 ก 2549 
การซักประวัติและตรวจร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรคอายุรศาสตร์..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WB 200^ก449 มปป 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [103]   [แสดง 20/2051 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.