ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การบันทึกกระบวนการพยาบาลผู้สูงอายุ : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ ..
   ผ่องพรรณ อรุณแสง / 2550
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY152 ผ225ก 2550 
การบันทึกกระบวนการพยาบาลผู้สูงอายุ : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ ..  มี review
   ผ่องพรรณ อรุณแสง / 2550
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY152 ผ225ก 2551 
การบาดเจ็บในเด็ก
   ปิยวรรณ เชียงไกรเวช
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WS 205 ป 619 ก 2556 
การบำบัดจิตตนเอง
   สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์และสมพร บุษราทิจ / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WM 101 ส 763 ก 2555 
การบำบัดทางจิตเวชและการให้การพยาบาล
   นริสา วงศ์พนารักษ์
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
wm171 น256ก 2553 
การบำบัดทางเลือกเพื่อช่วยเลอกบุหรี่วิถีไทย
   ผ่องศรี ศรีมรกต
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM290 ผ227ก 
การบำบัดทางเลือกเพื่อช่วยเลิกบุหรี่วิถีไทย
   ผ่องศรี ศรีมรกต / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY 160 ผ227ก 
การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ : Respiratory care in clinical practice   มี review
   ทนันชัย บุญบูรพงศ์ / 2525
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WF145 ท116ก 2552 
การบำบัดรักษาทางกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องของการรับรู้และความเข้าใจ ..
    / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WB555 ก459 2551 
การบำบัดรักษาทางจิตสังคมสำหรับโรคซึมเศร้า = โดย อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย..
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WM171 อ332ก 2553 
การบำบัดแบบสั้นในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา : Brief intervention in alcohol abuse ..
   สายรัตน์ นกน้อย / 2553
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM274 ส661ก 
การบูรณาการการเรียนรู้วิถีชุมชนกับการเรียนการสอน รายวิชามนุษย์กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม วิชาสังคมไทย และวิชาไทยศึกษา สำหรับนักศึกษาพยาบาล..
   ธิดารัตน์ สุภานันท์และคณะ / 2004
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงบูรณาการสู่การปฎิบัติ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
WY 100 ก 469 555 
การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : หลักการและวิธีปฎิบัติ = Evidence-based nursing : principle and method ..
   ฟองคำ ติลกสกุลชัย
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY100 ฟ155ก 2552 
การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต : Nursing practicum in critically ill adult patients ..  มี review
    / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY154 ก469 2551 
การปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ระยะวิกฤต
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY154 พ 924ก 553 
การปฏิบัติของมารดาในการดูแลบุตรเจ็บป่วยเฉียบพลันระบบทางเดินอาหารขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล..
   อัศรีย์ พิชัยรัตน์ / 2551
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วจ อ 577 ก 2551 
การปฏิบัติสมาธิ : เพื่อการเยียวยาสุขภาพ
   สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี / 2549
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WL103.7 ส265กพ 
การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข..
   วิสาลินี นุกันยา / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY 101^อ 372 ก2555 ฉ1 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [103]   [แสดง 20/2051 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.