ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลสูติศาสตร์ภาวะผิดปกติในระยะคลอด
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY 157 ส838ก 554 
การพยาบาลสูติศาสตร์ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์  มี review
   สุภาวดี เครือโชติกุล. / 2004
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
การพยาบาลสูติศาสตร์ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์
   สุภาวดี เครือโชติกุล / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY 157 ส 837 2554 
การพยาบาลสูติศาสตร์เล่ม 2
   มณีภรณ์ โสมานุสรณ์ / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY 157 ม 133 ก 2555 
การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ : ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ ..
    / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 7 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 8 ไอเทม)
WY157 ก492 
การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน ฉบับปรับปรุง ..
   มาลีวัล เลิศสาครศิริ
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY157 ม497ก 2554 
การพยาบาลหญิงมีครรภ์ : ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์..
   เทียมศร ทองสวัสดิ์ / 2004
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
การพยาบาลองค์รวม : กรณีศึกษา   มี review
   สุรีย์ ธรรมิกบวร
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QZ226 ส867ก 2554 
การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการ และการปฏิบัติการพยาบาล = Community health nursing : concept, principle and nursing practice ..
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY106 ก492 2554 
การพยาบาลอนามัยชุมชน:แนวคิด หลักการการปฏิบัติการพยาบาล..  มี review
   จริยาวัตร คมพัคฆ์และคณะ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY106 จ167ก 
การพยาบาลออร์โธปิดิกส์
   ธวัช ประสาทฤทธา / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY150 ก492ป 2553 
การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 1 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 2 ไอเทม)
WY150 ก492อ 2554 
การพยาบาลเด็ก PEDIATRIC NURSING 2
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY 159^ ก 429 ร 2554ฉ1 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 1
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 50 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 51 ไอเทม)
WY 159 ก 492 555 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 2
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 54 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 55 ไอเทม)
WY 159 ก 492 555 ล.2 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 3
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 49 ไอเทม)
WY 159 ก 492 555ล.3 
การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY 159ว 654 ก2555 
การพยาบาลเด็กเล่ม3
   พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WY159 พ239ก 2545 
การพยาบาลเด็กแรกเกิด
   บงกช ผาสุขดีและคณะ [บรรณาธิการ]
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WS159 บ113พ 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [103]   [แสดง 20/2051 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.