ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลพื้นฐานแนวคิดและการปฏิบัติ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY 154^พ 924 ก2553 ฉ1 
การพยาบาลมารดาหลังคลอด
   วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY157 ว729ก 2554 
การพยาบาลมารดาหลังคลอด
   วิไลพรรณ สวัสดิ์พานิชย์ / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY 157 ว 729 ก 2554 
การพยาบาลมารดาในระยะคลอด
   ศิริพร พงษ์โภคา และคณะ / 2549
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WY157 ก492ม 
การพยาบาลระยะคลอด
   วีรวรรณ ภาษาประเทศ / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY 157 ว 835 ก 2556 
การพยาบาลระยะหลังคลอด ,
   ปราณี พงศ์ไพบูลย์
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY157 ป445ก 
การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์
   วรรณรัตน์ สุวรรณ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WQ240 ว256ก 2557 
การพยาบาลสตรีที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะตั้งครรภ์และคลอด/ ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล..
   ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY 157 ช 114 ก 2555 
การพยาบาลสตรีในระยะคลอด
   สุกัญญา ปริสัญญกุล
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY157 ส739ก 2553 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
   อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY160 อ332ก 2554 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
   อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย / 2554
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 28 ไอเทม)
WY 160 อ 332 ก 2554 
การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์
   สุภาวดี เครือโชติกุล. / 2004
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์
   สุภาวดี เครือโชติกุล
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY157 ส839ก 2554 
การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY157 ว256ก 2554 
การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 60 ไอเทม)
WY 157 ว 255 ก 554 
การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1
   วรรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์และคณะ / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY 157 ว 256 ก 2554 
การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 49 ไอเทม)
WY 157^ม 133 ก 2555 
การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 60 ไอเทม)
WY 157 ^ศ 177ก 2554 
การพยาบาลสูติศาสตร์
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY157 ม133ก 2554 ล.2 
การพยาบาลสูติศาสตร์:ภาวะผิดปกติในระยะคลอด
   สุภาพ ไทยแท้
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY157ส838ก 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [103]   [แสดง 20/2051 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.