ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล..
   ผ่องพรรณ อรุณแสง / 2004
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การประเมินระบบและกลไกการประกันคุรภาพการศึกษา ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สุราษฎร์ธานี ตามมิติของสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา..
   รวิวรรณ คำเงิน
   งานวิจัย ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ว ร167 ก 2556 
การประเมินอภิมาน : วิธีวิทยาและการประยุกต์ใช้
   สุวิมล ว่องวาณิช
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
LB^ส882ก 2550ฉ1 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค
   ชลธิรา ซึ้งจิตตวิสุทธิ และ คณะ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA108^ช224ก2554 ฉ.1 
การป้องกันควบคุมและรักษาโรคอาหารเป็นพิษ
    / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WC268 ก491 2551 
การป้องกันควบคุมโรค ทรงคุณค่าพลังเครือข่าย
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WB140 ก454ผ 
การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
   นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์และคณะ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA110^ส282ก2554ฉ.1 
การป้องกันและบำบัดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยการ ออกกำลังกาย..
   สิทธา พงษ์พิบูลย์
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WB442 ส719ก 2556 
การป้องกันและรักษาภาวะถอนพิษสุรา : Alcohol detoxification
   สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล / 2553
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM274 ส873ก 
การผดุงครรภ์เเละเเรงสนับสนุนทางสังคม
   ู โสเพ็ญ ชูนวล
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
wy157ส978ก 2554 
การผลิตพยาบาลเพื่อเสริมสร้างสันติสุข
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
การผลิตยาปราศจากเชื้อและน้ำยาฆ่าเชื้อ   มี review
   เพ็ญนภา ศรีหริ่งและคณะ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV785 พ887ก 2554 
การฝึกการผ่อนคลาย
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ โสตทัศนูปกรณ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การฝึกด้วยน้ำหนัก : การประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสู่เทคนิคการปฏิบัติ..
   aสนธยา ลีละมาด
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QT260.5.W4 ส191ก 2551 
การพยบาลออร์โธปิดิกส์
   ธวัช ประสาทฤทธาและคณะ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
WY 157.1 ธ391ก 
การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
   คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
wy 157 ค126ก 
การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
   คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 7-10 / 2552
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
wy 159 ค126ก 
การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
   คณกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 11-15 / 2552
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
wy 157 ค126ก 
การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 / พัชราภรณ์ เอียดชะตา
   พัชราภรณ์ เอียดชะตา / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY 200 พ 518 ก 2555 
การพยาบาลจิตเวช
   สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY 160 ส 869 ก 2554 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [103]   [แสดง 20/2051 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.