ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลจิตเวช
   เพียรดี เปี่ยมมงคล
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WY160 พ950ก 
การพยาบาลจิตเวชสู่การปฏิบัติ เล่ม 1
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
WM 100 ข 24 ก 554 
การพยาบาลจิตเวชสู่การปฏิบัติ เล่มที่ 1
   ขวัญพนมพร ธรรมไทย / 2554
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WM 100 ข 24 ก 2554 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพ (ฉบับปรับปรุง) เล่ม1
   ฉวีวรรณ สัตยธรรม
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WY160 ฉ181ก 2557 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 32 ไอเทม)
WY 160 พ 949 ก 553 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WY 160 ฉ 179 ก 554 
การพยาบาลฉุกเฉินและอุบัติภัยหมู่
   สุดาพรรณ ธัญจิรา [บรรณาธิการ] / 2004
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การพยาบาลชุมชน
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY 106 ศ 542 ก 555 
การพยาบาลชุมชน:การจัดบริการ
   นางนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา และ คณะ
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY106^พ242ก 2554ฉ.1 
การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 3  มี review
   สมพร ชินโนรส
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY161 ส265ก 
การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 4  มี review
   สมพร ชินโนรส,ไสว นรสาร
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก),ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY161 ส265ก 
การพยาบาลทางอายุรศาสตร์
    / 2521
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY150 ก492 ล.2 2552 
การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 3
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY150 ค128ก 2552 
การพยาบาลทารกแรกเกิด
   กนกวรรณ ฉันธนะมงคล
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 3 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
aWY159 ก492ก 2554 
การพยาบาลที่เป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 8 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WA 156 ว 123 ก^ 2554 
การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต/คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สบช..
   คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สบช. / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WM 100 พ 172 ก 2556 
การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2
   วรรัตน์ สุขคุ้ม / 2552
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY 160 ว 332 ก 
การพยาบาลปฐมภูมิกับการเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชน/อมร สุวรรณนิมิตร..
   อมร สุวรรณนิมิตร / 2553
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY 106 อ 275 ก 2553 
การพยาบาลปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ : การนำใช้
   ผ่องพรรณ อรุณแสง / 2554
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
WY 152ผ 225 ก 2554 
การพยาบาลปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ : การนำใช้
   ผ่องพรรณ อรุณแสง
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY152 ผ225ก 2554 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [103]   [แสดง 20/2051 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.