ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก..
   ศิริรัตน์ คงสุวรรณ / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การพัฒนาโครงสร้างเชิงความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลจำเป็นทางการบริหาร งานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน แผนกอายุรกรรม: กรณีศึกษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ..
   ประนอม สกุลพิพัฒน์ / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การพัฒนาโปรแกรมการฝึกทักษะการเจรจาต่อรองด้านการบริหารการพยาบาลสำหรับผู้บริหารหอผู้ป่วย..
   นันทนา รุ่งสาง / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการเตือนตนเองด้วยการบันทึกอาหารในผู้ป่วยเบาหวาน..
   รุ่งตะวัน สุขไสว
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
วพ ร 621 ก 2557 
การพัมนาแบบประเมินการปฏิบัติงานสำหรับพยาบาลวิชาชีพโรงพยาลาลมหาวิทยาลัยของรัฐ..
   ปราณี สงวนชื่อ / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
การพึ่งตนเองด้านสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
   เพ็ญจันทร์ มณีโชติ / 2552
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ พ885ก 2552 
การยกการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉิน
   อุ่นใจ เครือสถิตย์ / 2548
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
WA292 อ829ก 
การรับรู้ปัญหาของแหล่งน้ำการใช้น้ำและการจัดการแหล่งน้ำของชุมชน ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขีว จังหวัดนครราชสีมา..
   คณะนักวิจัย กลุ่มที่ 4
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วจ ค120ก 2553 
การรับรู้สภาพปัจจจุบันเเละความคาดหวังของนักศึกษาต่อคุณภาพการดำเนินงานกิจกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง..
   กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
   งานวิจัย ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ว ก125ก 2549 
การรับรู้สภาพปัจจุบันเเละความคาดหวังของนักศึกษาต่อคุณภาพการดำเนินงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง..
   ชิดกานต์ เจริญ
   งานวิจัย ที่ วิจัย-วิทยานิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ว ช543ก 2548 
การรับรู้สิทธิของผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง..
   จันทร์เพ็ญ เลิศวนวัฒนา
   งานวิจัย ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ว จ272ก 2549 
การลดปวดในระยะคลอดโดยไม่ใช้ยา
   ศศิธร พุมดวง
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WQ300 ศ291ก 2554 
การลดปวดในระยะคลอดโดยไม่ใช้ยา
   ศศิธร พุมดวง
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WQ300 ศ291ก 2554 
การลดปวดในระยะคลอดโดยไม่ใช้ยา
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WQ 300 ^ศ 291 ก 2554 
การวางแผนกลยุทธ์ทางการพยาบาล
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY 105^น 139 2554 ฉ1 
การวางแผนการพยาบาลมารดาและทารก
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY 157 ล 233 ก 555 
การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม 2 = Nursing care plans & documentation nursing diagnoses and collaborative problems ..
   คาร์เปนนิโต-โมเยท, ลินดา จูอัล / 2552
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 30 ไอเทม)
WY100 ค336 2552 
การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล Nursing care plans & documentation : Nursing diagnoses and collaborative problems ..
   คาร์เปนนิโต-โมเยท, ลินดา จูอัล / 2552
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 30 ไอเทม)
WY100 ค336ก ล.1 2552 
การวิจัยคุณภาพทางการพยาบาล
   ศิริพร จิรวัฒนกุล / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY 20.5 ศ 463 ก 2555 
การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้
   รัตน์ศิริ ทาโต. / 2004
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ผลการค้นหา เลขเรียก
  28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [103]   [แสดง 20/2051 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.