ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
กฎหมายการประกอบวิชาชีพพยาบาล
   ดาราพร คงจา / 2541
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY32 ด424ก 
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและจรรยาบรรณวิชชีพพยาบาล
   เพื่อนช่วยจำ / 2554
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY32.JT3 ก118 
กฎหมายสำหรับพยาบาล / แสงทอง ธีระทองคำ  มี review
   แสงทอง ธีระทองคำ / 2556
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WY 32 ส 961 ก 2556 
กฎหมายสำหรับพยาบาล
   แสงทอง ธีระทองคำ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY32 ส961ก 2563 
กฏหมายวิชาชีพการพยาบาลและจรรยาบรรณ วิชาชีพพยาบาล
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY 32.J T 3 ก 118 554 
กฏหมายวิชาชีพการพยาบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล = L&E NR(Laws and ethics nursing review) ..
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY32.JT3 ก118 2554 
กฏหมายสุขภาพและการรักษาพยาบาล
   ฉัตรสุมน พฤฒิภิโญ / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก),ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
W 32 jt 3 ฉ 236 ก 2555 
กฏหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีำแพทย์ พยาบาล
   แสวง คุณเฉลิมวิภาส / 2555
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
W 32 ส 968 ก 2555 
กฏหมายและจริยศาสตร์สำหรับพยาบาล
   พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Wy500 พ298ก2553 
กรณีศึกษา : ผลของการใช้โปรแกรมก่อนการจำหน่วยสำหรับผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยจิตเวช..
   ทานตะวัน แย้มบุญเรือง / 2004
   งานวิจัย ที่ หนังสือศูนย์จุฬา(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
กรณีศึกษานวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน: การดูแลผุ้ป่วยด้อยโอกาสในชุมชน การควบคุมป้องกันโรคโดยชุมชน ชุมชนสร้างสเริมสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพครอบครัว..
   ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ / 2550
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA 590 ข 227 ก 2550 
กรรมพันธุ์ฟอร์เซล
   ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ / 2551
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
QS4 ป171ก 2551 
กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิก = Nursing process & functional health pattern : application in clinical practice / พรศิริ พัน..
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
WY86 พ282ก 2552 
กระบวนการพยาบาล ทฤฎีและการนำไปใช้  มี review
   สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 1 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
WY100 ส753ต 
กระบวนการพยาบาลทางจิตสังคม,
   จารุวรรณ ต.สกุล
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY150 จ337ก 
กระบวนการพยาบาลเครื่องมือนักจัดการสุขภาพองค์รวม  มี review
   ศิราณี อินทรหนองไผ่
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY86 ศ444ก 
กระบวนการพยาบาลแบบแผนสุขภาพ การประยุกต์ใช้ทางคลินิก
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
WY 86 พ282 ก ^ 2555 
กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิก = (Nursing process and nursing diagnosis : application to clinical practice) ..  มี review
    / 2552
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY86 ก218 2552 
กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล การนำไปใช้ในคลินิก..
   หนังสือ ที่ ระบบ LC (ห้องสมุดสาขาหลัก),ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 12 ไอเทม)
WY 100 ก 218 ร 554 
กลยุทธการบริบาลผู้ป่วยนอก
   เด่นหล้า ปาลเดชพงศ์
   หนังสือ ที่ ระบบ NLM(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WB200 ด863ก 2557 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [103]   [แสดง 20/2051 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.