ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

        

ห้องสมุด
                          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง               
        
      ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  ตั้งอยู่ที่อาคาร 8 ชั้น 2
                 
   มีหน้าที่จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ เช่น หนังสือทั่วไป  ตำราเอกสารทางวิชาการ  รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์  วารสาร  หนังสือพิมพ์ ฯลฯ   เพื่อให้บริการ   แก่นักศึกษา  อาจารย์  และบุคลากรของ      วิทยาลัยฯ  นอกจากนี้ยังให้บริการแก่บุคคลทั่วไปอีกด้วย  มุ่งเน้นให้ผู้ใช้สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างสะดวก  และตรงตามความต้องการ  โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้บริการในการค้นคว้า


  วิสัยทัศน์
      เป็นศูนย์กลางของการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ด้านสุขภาพและสนับสนุนให้บุคลากรสาธารณสุขเรียนรู้ด้วยตนเองอย่องต่อเนื่อง
 
  คำขวัญ
      ห้องสมุดคือมิตร แหล่งคิดแหล่งค้นคว้า  สร้างภูมิปัญญา  นำพาวิชาการ
 
  พันธกิจ
   - พัฒนาและจัดการระบบทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
   -  เผยแพร่และบริการทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการพยาบาลทั้งบุคคลภายใน
       และ ภายนอก
    -  ให้บริการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
    -  พัฒนา Web site เพื่อการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดให้เป็นไปอย่างกว้างขวางพัฒนาห้องสมุดเป็นห้องสมุด
       มีชีวิต

 

                       
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.