ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือของห้องสมุด

ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ

 
                ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง มีวิธีการจัดระบบหมวดหมู่หนังสือโดยใช้ระบบการจัดหมวดหมู่  2 ระบบ คือ

     1.ระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน (N.L.M. : Nation Library of Medicine Classification) มีดังนี้

          ก.หมวดหมู่หนังสือที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ใช้สัญลักษณ์ QS - QZ แทนหมวดหมู่หนังสือ ดังนี้

               -QS  กายวิภาคศาสตร์ (Human Anatomy)

               -QT  สรีรวิทยา (Physiology)

               -QU  ชีวเคมี (Biochemistry)

               -QV  เภสัชวิทยา (Pharmacology)

               -QW  จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกัน (Microbiology and Immunology)

               -QX  ปรสิตวิทยา (Parasitology)

               -QY  พยาธิวิทยาคลินิก (Clinical Pathology)

               -QZ  พยาธิวิทยา (Pathology)

          ข.หมวดหมู่หนังสือที่เกี่ยวกับวิชาการแพทย์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ใช้สัญลักษณ์ W - WZ แทนหมวดหมู่หนังสือ ดังนี้

               -W  อาชีพแพทย์ (Medical Profession)

               -WA  สาธารณสุขศาสตร์ (Public Health)

               -WB  อายุรศาสตร์ (Practice of Medicine)

               -WC  โรคติดเชื้อต่างๆ (Infections Diseases)

               -WD  โรคขาดธาตุอาหาร (deficiency Diseases)

               -WE  ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก (Musculoskeletal System)

               -WF  ระบบหายใจ (Respiratory System)

               -WG  ระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular System)

               -WH  ระบบทางเดินของเลือดและน้ำเหลือง (Hemic and Lymphatic System)

               -WI  ระบบกระเพาะอาหารและลำไส้ (Gastrointestinal System)

               -WJ  ระบบปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธ์ (Urogenital System)

               -WK  ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine System)

               -WL  ระบบประสาท (Nervous System)

               -WM  จิตเวชศาสตร์ (Phychiatry)

               -WN  รังสีวิทยา (Radiology)

               -WO  ศัลยศาสตร์ (Surgery)

               -WP  นรีเวชวิทยา (Gynecology)

               -WQ  สูติศาสตร์ (Obstetrics)

               -WR  วิทยาโรคผิวหนัง (Dermatology)

               -WS  กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)

               -WT  เวชศาสตร์ผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง (Geriatrics, Chronic Diseases)

               -WU  ทันตแพทย์ศาสตร์ศัลยกรรมช่องปาก (Dentistry Oral Surgery)

               -WV  โสต ศอ นาสิก (Otolaryngology)

               -WW  จักษุวิทยา (Ophthalmology)

               -WX  กิจกรรมในโรงพยาบาล (Hospitals and Other Health Facilidies)

               -WY  การพยาบาล (Nursing)

               -WZ  ประวัติการแพทย์ (History of Medicine)

     2.ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (L.C. : Library of Congress Classification) มีดังนี้

               -A  เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป (General)

               -B  ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา (Philosphy,Psychology Religion)

               -C  ประวัติศาสตร์และศาสตร์ต่างๆ (Auxiliary Sciences of History)

               -D  ประวัติศาสตร์ทั่วไปและประวัติศาสตร์โลกเก่า

               -E-F  ประวัติศาสตร์อเมริกา (History : America)

               -G  ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา โบราณคดี นันทนาการ (Georgraphy, Antropology,Recreation)

               -H  สังคมศาสตร์ (Social Sciences)

               -J  รัฐศาสตร์ (Political Sciences)

               -K  กฎหมาย (Law)

               -L  การศึกษา (Education)

               -M  ดนตรี (Music and Books on Music)

               -N  ศิลปกรรม (Fine Arts)

               -P  ภาษาศาสตร์และวรรณคดี (Language and Literature)

               -Q  วิทยาศาสตร์ทั่วไป (Sciences)

               -R  แพทยศาสตร์ (Medicine)

               -S  เกษตรกรรม (Agriculture)

               -T  เทคโนโลยี (Technology)

               -U  ยุทธศาสตร์  (Military)

               -V  นาวิกศาสตร์ (Naval Science)

               -Z  บรรณานุกรมและบรรณารักษศาสตร์ (Bibliography and Library Science)

       สัญลักษณ์หนังสือที่ใช้มี ดังนี้

               -นว ใช้แทน นวนิยาย

               -รส ใช้แทน เรื่องสั้น

               -วจ ใช้แทน หนังสือวิจัย

               -วพ ใช้แทน หนังสือวิทยานิพนธ์

****************************************************************************************

 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.