ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

บริการของห้องสมุด มีดังนี้

 
1. บริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ  หนังสือสามารถยืม ณ จุดให้บริการ ติดต่อยืมกับเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน บริการคืนหนังสือ สามารถส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศผ่านตู้รับคืนหนังสือหน้าห้องสมุดตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้น สื่อโสตทัศน์ กรณีส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดส่ง ต้องชำระค่าปรับ 2 บาท / เล่ม / ชิ้น /
วัน 

2. บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง มีบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสืบค้น หรือมีคำถาม ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้บริการ สามารถสอบถามจากบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าได้   บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า จะให้บริการต่างๆ เช่น บริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล/แหล่งสารสนเทศต่างๆ 

3. บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ OPAC (Online Public Access Catalog)
บริการที่ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาทรัพยากรของห้องสมุดได้ด้วยตนเอง ก่อนหยิบตัวเล่มผ่านระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด OPAC ที่ 
http://61.19.183.37/ulib6/


4. บริกายืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ
ผู้ใช้ทุกประเภทสามารถยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศได้ที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุด / บรรณารักษ์ ได้เพียงรายการละ 2 ครั้งเท่านั้น

5. บริการอินเทอร์เน็ต
นักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง บริเวณมุมบริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้ User ID ในการเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ต

6. บริการสื่อมัลติมีเดีย
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง มีบริการ DVD, CD สามารถให้นักศึกษายืมออกไปใช้งานได้ โดยยืมที่เคาเตอร์บริการยืม-คืน


7. บริการฐานข้อมูลออนไลน์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับทางการแพทย์และการพยาบาลเพื่อให้นักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ รวมทั้งผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาหาความรู้หรือใช้ประกอบการอ้างอิงต่างๆ 


8. บริการห้องศึกษาค้นคว้า (Study room)
มีให้บริการทั้งห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม จำนวน 3 ห้อง โดยผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกห้องสมุดต้องแสดงบัตรประจำตัวแก่เจ้าหน้าที่บริการก่อนขอใช้บริการทุกครั้ง

9. บริการเสริม
ห้องสมุดได้จัดบริการเชิงรุกในหลายลักษณะ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศแก่นักศึกษาและอาจารย์ เช่น บริการเพื่อนช่วยหาหนังสือ บริการติดตามตัวเล่ม    กรณีหาหนังสือบนชั้นไม่พบ บริการนำส่งหนังสือถึงที่สำหรับอาจารย์และบุคลากร (Book Delivery) บริการแสกนปก-สารบัญ ส่งทาง E-mail ให้อา
จารย์ บริการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ห้องสมุด เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการใช้ทรัพยากร สัปดาห์ละ 2 วัน บริการหนังสือใหม่ ฯลฯ 

                    ******************************************************************************
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.