ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

รายชื่อวารสารออนไลน์ที่ห้องสมุดเป็นสมาชิก


รายชื่อวารสารออนไลน์ที่ห้องสมุดเป็นสมาชิก

 

 
1.วารสารกองการพยาบาล สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์

2.วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สมาคมจิตเวชแห่งประเทศไทย

3.วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

4.วารสารพยาบาลและการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมรชชนก

5.วารสารพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

6.วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8.วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

9.วารสารสงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10.วารสารสภาการพยาบาล สภาการพยาบาล

 
       
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        


                                             


 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.